Gebruiksvoorwaarden

Spread the love

I Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Welkom bij HippyLife!

Welkom bij www.hippylife.eu (de “Website”) en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn met ingang van 23 oktober 2018 van toepassing op ieder gebruik van de website HippyLife.nl (de “Website”)(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door HippyLife worden aangeboden en op alle overeenkomsten die HippyLife aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. HippyLife raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een “Gebruiker”) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. HippyLife kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Aanvullende voorwaarden voor verschillende diensten van HippyLife

Voor de diensten HippyLife Aanbieding en Admarkt, enkele categorieën, waaronder Vakmensen, Klussen en voor betaalde advertenties gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn een onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden, en zullen altijd voorgaan in het geval zij conflicteren met een of meerdere andere Gebruiksvoorwaarden. Dit wordt apart gemeld op het moment dat u een dienst waarop deze aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, afneemt.

3. Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

4. Minderjarigen

De diensten van HippyLife zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

5. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van HippyLife. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van HippyLife is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij HippyLife daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Advertentie’ knop.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij HippyLife daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door HippyLife. Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van HippyLife verzonden.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het Meld aan HippyLife-systeem; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. HippyLife kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. HippyLife kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van HippyLife of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
b. HippyLife kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Voor voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden klik hier.

HippyLife kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan HippyLife binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

7. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

8. Beperking aansprakelijkheid HippyLife

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van HippyLife;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(v) wijzigingen in de diensten van HippyLife of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan HippyLife heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

9. Wijzigingen van de diensten en de Website

HippyLife kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). HippyLife heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van HippyLife kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Een klacht kan tevens worden ingediend via de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

12. Overige bepalingen

 

HippyLife kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. HippyLife zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van HippyLife gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door HippyLife zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan HippyLife (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan HippyLife B.V., Wibautstraat 224, 1097 DN te Amsterdam. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

HippyLife is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van HippyLife over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen HippyLife B.V. en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van HippyLife en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat HippyLife zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

13. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

HippyLife is lid van Thuiswinkel.org, als gevolg waarvan in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden, ook de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing zijn op de overeenkomst tussen HippyLife en de Gebruiker. In het geval sprake is van strijdigheid tussen de inhoud van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gebruiksvoorwaarden zullen indien de Gebruiker de overeenkomst met HippyLife aangaat als consument de inhoud van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voorrang hebben boven de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden. In elk ander geval zullen de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden voorrang hebben boven de inhoud van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

A. Diensten en Vakmensen

1. Voor wie is de groep Diensten en Vakmensen bedoeld

HippyLife Diensten en Vakmensen is bedoeld voor professionele vakmensen en dienstverleners. Indien u als vakman of dienstverlener een Advertentie plaats, bevestigt u dat u handelt voor doeleinden die binnen uw bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

2. Regels voor het plaatsen van beoordelingen

2.1. Het plaatsen van een beoordeling en een reactie

Een beoordeling is een schriftelijke ervaring van een Gebruiker met een Adverteerder in de groep Diensten en Vakmensen. Een beoordeling wordt bij alle Advertenties van de desbetreffende Adverteerder geplaatst. Iedere Gebruiker kan bij de Advertentie van de Adverteerder zijn eigen beoordeling schrijven.
Als een Gebruiker een beoordeling bij een Advertentie heeft geschreven, kan de Adverteerder hier eenmaal op reageren door te klikken op de knop ‘schrijf een reactie’. De reactie verschijnt direct onder de beoordeling.

2.2. De regels voor een beoordeling

Een beoordeling:

a. moet naar waarheid worden ingevuld;
b. moet betrekking hebben op de betreffende Adverteerder;
c. moet betrekking hebben op een uitgevoerde klus/dienst;
d. mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten; en
e. mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens, websites, etc.);
f. mag geen commerciële boodschappen bevatten
g. mag niet in strijd zijn met de wet of de Gebruiksvoorwaarden.

2.3. Indien u van mening bent dat een beoordeling wegens één van de onder het vorige punt omschreven omstandigheden verwijderd moet worden, dan kunt u daar een melding van maken via HippyLife contactformulier.

C. Betaalde Advertenties

1. Betalingen

1.1. Bij het kiezen van de rubriek of opvalmogelijkheid wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt.

1.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is HippyLife gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. HippyLife is gerechtigd om uw gebruik van de Betaal met een klik dienst op te schorten of te beëindigen indien incasso’s op basis van de Betaal met een klik dienst niet kunnen worden uitgevoerd of worden herroepen, ongeacht de reden.

1.3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is HippyLife tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is HippyLife gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van HippyLife voor de betreffende Adverteerder te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder komen.

1.4. HippyLife kan (onderdelen van) de Website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

1.5. Omzetbelasting

HippyLife brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van HippyLife, tenzij anders wordt vermeldt op de Website. Een elektronische factuur kan door iedere gebruiker worden verkregen door in zijn ‘Mijn HippyLife’ account aan te geven dat een maandelijkse factuur per e-mail gewenst is. Iedere Gebruiker die in zijn ‘Mijn HippyLife’ account aangeeft een maandelijkse factuur per e-mail te willen ontvangen, gaat expliciet met elektronische facturering akkoord. De maandelijkse factuur betreft alle betalingen die online via onze Website zijn gedaan, tijdens de maand voorafgaand aan de factuurdatum.

1.6 Betaling door middel van een doorlopende SEPA machtiging. Indien u aan HippyLife een doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van door u aan HippyLife verschuldigde bedragen heeft verstrekt, zullen wij, voordat wij een bedrag van de opgeven bankrekening incasseren, u hiervan uiterlijk één dag van te voren per e-mail op de hoogte brengen.

0

Your Cart